OMGEVINGSWET, WIJ ZIJN ER KLAAR VOOR

In de huidige maatschappij is er steeds meer aandacht voor de kwaliteit van de plek waar we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. Hier zijn veiligheid en gezondheid belangrijke thema’s. Tegelijkertijd moet er ruimte zijn voor nieuwe ontwikkelingen en voor inwoners en ondernemers met slimme ideeën. De Omgevingswet zorgt voor een bredere blik op onze leefomgeving. Ieder onderdeel in de leefomgeving heeft eigen voorwaarden en argumenten. Het doel is om hier overzicht in te creëren. Er worden daarom 26(!) verschillende wetten in 1 wet gevoegd. Hier wordt al jaren aan gewerkt door onder andere gemeentes, provincies en waterschappen.

De kersverse minister voor Volkshuisvesting en Milieu, Hugo de Jonge, vindt de invoering op 1 juli a.s. nu niet verantwoord. Of de inwerkingtreding wordt uitgesteld tot oktober van dit jaar of januari van volgend jaar is nu nog niet bekend. Wij vonden het een goed moment om even stil te staan bij wat er allemaal gaat veranderen.

Van bestemmingsplan naar omgevingsplan

Het omgevingsplan vervangt alle geldende plannen uit de Wet ruimtelijke ordening (WRO). Nu hebben gemeenten verschillende bestemmingsplannen voor wijken of deelgebieden. Straks in de Omgevingswet wordt dit vastgelegd in 1 omgevingsplan voor de gehele gemeente. Gemeenten worden gestimuleerd om de omgevingsplannen ‘flexibeler en globaler’ in te richten dan bestemmingsplannen. Op deze manier zou het meer gaan over de kwaliteit van de omgeving en minder over regels. Omdat een regel vaak makkelijker te interpreteren is dan een omschrijving van de kwaliteit van de leefomgeving, verwachten we hier een grote verandering.

Nieuw Omgevingsloket

Nieuw-omgevingsloke-veluwsearchitecten

Met de slogan ‘1 wet, 1 loket’ wordt samen met de Omgevingswet ook een nieuw digitaal Omgevingsloket geopend. Het omgevingsloket bestaat nu al voor een bv. vergunningscheck of het indienen van een omgevingsvergunning. Met de invoering van de Omgevingswet wordt het Omgevingsloket een compleet nieuwe digitale omgeving om een overzicht te bieden in alle aspecten van de ruimtelijke omgeving. Of u nu een vergunning aanvraagt, tegen een aanvraag bezwaar heeft of wil meedenken over voorgenomen plannen van uw gemeente. Of eerst checken wat waar mag? Alles kan straks op 1 overzichtelijke digitale omgeving. Hoewel dit eenvoudig klinkt, ligt de inhoud van al die ‘oude’ wetten er nog wel aan ten grondslag. Onze ervaring, met o.a. het vergunning vrij bouwen, is dat er altijd specifieke percelen buiten de checklists of stroomschema’s op een website vallen. Neem bij twijfel contact met ons op, dan onderzoeken wij de haalbaarheid van uw plan.

Participatie

Over wat ‘kwaliteit’ nu precies inhoud of wie onderdeel uitmaakt van de ‘leefomgeving’ van een project kun je van mening verschillen. De Omgevingswet schrijft dan ook voor dat omwonenden en andere belanghebbenden op tijd geïnformeerd worden en betrokken worden bij uw plannen. Daarnaast kunt u ook gevraagd worden mee te denken over een plan van iemand uit uw omgeving. Veel gemeenten hebben, vooruitlopend op de omgevingswet, al participatiebeleid vastgesteld. De participatie in een ontwikkeling wordt dus veel belangrijker eerder in het proces opgepakt. Dit zou veel discussie en bezwaar in het proces kunnen voorkomen. Wanneer alle betrokkenen het eens zijn wordt het gemakkelijker om een plan te wijzigen. Hier tegenover staat dat een plan dat niet gedragen wordt door de omgeving wel eens minder kans van slagen kan hebben.

Hulp nodig met uw project?
NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT OP OM TE KIJKEN WAT BIJ U MOGELIJK IS

Kortere proceduretijd

De proceduretijd van omgevingsvergunningen wordt ingekort. Voor de uitgebreide omgevingsvergunning geldt nu nog 26 weken en is in de nieuwe Omgevingswet teruggebracht naar 8 weken. Enorme tijdswinst dus voor grotere projecten. Een kanttekening hierbij is wel dat alle milieu- en omgevingsaspecten wel getoetst moeten kúnnen worden. Onze verwachting is dat er meer overleg zal zijn met de gemeente in een eerder stadium, dus dat het belang van het principeverzoek of vooroverleg met de ingang van de wet groter wordt.

Lex silencio positivo

Een belangrijke stok achter de deur voor spoedige vergunningverlening is de ’lex silencio positivo’ in de regel staat dit bekend als ‘van rechtswege verleend’. Het betekent dat wanneer de wettelijk termijn van de vergunningprocedure is verstreken en de gemeente nog geen besluit heeft genomen, er automatisch een positief besluit volgt. Bij inwerkingtreding van de omgevingswet komt deze regel te vervallen. Er geldt nog wel een ‘inspanningsverplichting’ voor de gemeente om zich aan de termijn te houden. Wij zijn erg benieuwd wat dat in de praktijk zal/kan betekenen voor de proceduretijd van maximaal 8 weken.

De voordelen van de Omgevingswet op een rijtje

 • Eén omgevingswet
  Minder regels, meer samenhang, meer overzicht.
  Eén digitaal Omgevingsloket
 • Alle regels van gemeenten, provincies en waterschappen op één plek.
  In één oogopslag ziet u welke plannen er al zijn en welke regels gelden voor een bepaalde locatie of gebied.
  Snel duidelijkheid of een vergunning of melding vereist is.
 • Eén Omgevingsvergunning
  Ook als meer overheden betrokken zijn bij een plan, activiteit of project. U hoeft nog maar één vergunning aan te vragen.
  Meestal binnen acht weken na aanvraag (in plaats van nu soms 26 weken).=
 • Meer ruimte voor eigen initiatief en regie

 

Voor een goed plan is altijd ruimte mits het plan past binnen het Omgevingsplan van de gemeente en mits de initiatiefnemer zijn plannen heeft voorgelegd aan direct betrokkenen uit zijn omgeving.
Wij helpen u graag om uw plannen te realiseren, en u op weg te helpen van uw droom tot ontwerp tot realisatie. Ook voor omgevingsplannen, vergunningen en de gevolgen van wet- en regelgeving voor uw project kunnen wij u ontzorgen of op weg helpen.